Hoor Oeigoerse stemmen

Hear Uyghur Voices in Uyghur language

Privacy

Laatst bijgewerkt 26 april 2022

Eigenaar en gegevensbeheerder

U.S. Department of State Bureau of Global Public Affairs

E-mailadres van eigenaar: GPAResearch@state.gov

Soorten gegevens verzameld

Deze website verzamelt geen persoonlijk identificeerbare gegevens. Deze website verzamelt: Gebruiksgegevens; Volger.

Volledige details over elk type verzamelde persoonlijke gegevens worden verstrekt in de speciale secties van dit privacybeleid of door specifieke uitlegteksten die voorafgaand aan de gegevensverzameling worden weergegeven.

Gebruiksgegevens worden automatisch verzameld bij het gebruik van deze Website.

Elk gebruik van cookies – of van andere trackingtools – door deze website of door de eigenaren van diensten van derden die door deze website worden gebruikt, dient om de door de gebruiker gevraagde dienst te leveren, naast alle andere doeleinden die in dit document worden beschreven en in het Cookiebeleid, indien beschikbaar.

Wijze en plaats van verwerking van de Gegevens

Verwerkingsmethoden

Deze website neemt passende beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of ongeoorloofde vernietiging van de Gegevens te voorkomen.

De gegevensverwerking wordt uitgevoerd met behulp van computers en/of IT-tools, volgens organisatorische procedures en modi die strikt verband houden met de aangegeven doeleinden. Naast de Eigenaar kunnen de Gegevens in sommige gevallen ook toegankelijk zijn voor bepaalde soorten verantwoordelijke personen die betrokken zijn bij de werking van deze Website (administratie, verkoop, marketing, juridische zaken, systeembeheer) of externe partijen (zoals derde- partij technische dienstverleners, postvervoerders, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus) die door de Eigenaar zijn aangesteld als Gegevensverwerkers, indien nodig. De bijgewerkte lijst van deze partijen kan te allen tijde bij de Eigenaar worden opgevraagd.

Wettelijke basis van verwerking

De Eigenaar kan Persoonsgegevens met betrekking tot Gebruikers verwerken als een van de volgende situaties van toepassing is:

  • Gebruikers hebben toestemming gegeven voor een of meer specifieke doeleinden. Opmerking: onder sommige wetgeving kan het de Eigenaar worden toegestaan ​​om Persoonsgegevens te verwerken totdat de Gebruiker bezwaar maakt tegen een dergelijke verwerking (“opt-out”), zonder dat hij hoeft te vertrouwen op toestemming of enige andere van de volgende rechtsgrondslagen. Dit is echter niet van toepassing wanneer de verwerking van Persoonsgegevens onderworpen is aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming;
  • het verstrekken van Gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met Gebruiker en/of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan;
  • verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Eigenaar rust;
  • de verwerking verband houdt met een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of bij de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de Eigenaar is verleend;
  • verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar of een derde partij.

In ieder geval zal de Eigenaar graag helpen om de specifieke rechtsgrondslag die van toepassing is op de verwerking te verduidelijken, en in het bijzonder of het verstrekken van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele vereiste is, of een vereiste die nodig is om een ​​contract aan te gaan.

Plaats

De Gegevens worden verwerkt in de vestigingen van de Eigenaar en op alle andere plaatsen waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden.

Afhankelijk van de locatie van de Gebruiker, kunnen gegevensoverdrachten de overdracht van de Gegevens van de Gebruiker naar een ander land dan hun eigen land inhouden. Om meer te weten te komen over de plaats van verwerking van dergelijke overgedragen gegevens, kunnen gebruikers de sectie met details over de verwerking van persoonlijke gegevens raadplegen.

Gebruikers hebben ook het recht om kennis te nemen van de rechtsgrond voor gegevensoverdracht naar een land buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie die onder internationaal publiekrecht valt of die is opgericht door twee of meer landen, zoals de VN, en over de genomen veiligheidsmaatregelen door de Eigenaar om hun Gegevens te beschermen.

Als een dergelijke overdracht plaatsvindt, kunnen gebruikers meer te weten komen door de relevante secties van dit document te raadplegen of door contact op te nemen met de eigenaar met behulp van de informatie in de contactsectie.

Retentietijd

Persoonsgegevens worden verwerkt en bewaard zolang als nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Daarom:

  • Persoonsgegevens die zijn verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een contract tussen de Eigenaar en de Gebruiker, worden bewaard totdat een dergelijk contract volledig is uitgevoerd.
  • Persoonsgegevens die worden verzameld met het oog op de legitieme belangen van de Eigenaar, worden bewaard zolang als nodig is om aan dergelijke doeleinden te voldoen. Gebruikers kunnen specifieke informatie vinden over de legitieme belangen die door de Eigenaar worden nagestreefd in de relevante secties van dit document of door contact op te nemen met de Eigenaar.

Het kan de Eigenaar worden toegestaan ​​om Persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren wanneer de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verwerking, zolang deze toestemming niet wordt ingetrokken. Bovendien kan de Eigenaar verplicht zijn om Persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting of in opdracht van een autoriteit.

Zodra de bewaartermijn is verstreken, worden Persoonsgegevens verwijderd. Daarom kunnen het recht op inzage, het recht op wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden afgedwongen na het verstrijken van de bewaartermijn.

Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden en met behulp van de volgende diensten:

Analytics

De diensten in deze sectie stellen de Eigenaar in staat om het webverkeer te volgen en te analyseren en kunnen worden gebruikt om het gedrag van de Gebruiker bij te houden.

Google Analytics (Google LLC)

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google LLC (“Google”). Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van deze website te volgen en te onderzoeken, om rapporten over zijn activiteiten op te stellen en deze te delen met andere Google-diensten.
Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.

Verwerkte persoonsgegevens: Tracker; Gebruiksgegevens.
Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid – Afmelden.

Inhoud van externe platforms weergeven

Met dit type service kunt u inhoud die op externe platforms wordt gehost, rechtstreeks vanaf de pagina’s van deze website bekijken en ermee communiceren. Dit type service kan nog steeds webverkeersgegevens verzamelen voor de pagina’s waarop de service is geïnstalleerd, zelfs als gebruikers deze niet gebruiken.

Google-lettertypen (Google LLC)

Google Fonts is een dienst voor het visualiseren van lettertypen die wordt aangeboden door Google LLC en waarmee deze website dit soort inhoud op zijn pagina’s kan opnemen.

Verwerkte persoonsgegevens: Tracker; Gebruiksgegevens.
Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid.

Tagbeheer

Dit type service helpt de Eigenaar om de tags of scripts die nodig zijn op deze Website op een gecentraliseerde manier te beheren.
Dit heeft tot gevolg dat de Gegevens van de Gebruikers door deze diensten stromen, wat mogelijk kan leiden tot het bewaren van deze Gegevens.

Google Tag Manager (Google LLC)

Google Tag Manager is een service voor tagbeheer die wordt aangeboden door Google LLC.

Verwerkte persoonsgegevens: Gebruiksgegevens.
Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid.

Cookie beleid

Deze Website maakt gebruik van Trackers. Voor meer informatie kan de Gebruiker het Cookiebeleid raadplegen.

United States of America Department of State seal

Financiële en operationele steun voor dit project wordt geleverd door het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken.

©2022 Ministerie van Buitenlandse Zaken van de VS | Privacy